BIURO I MAGAZYN:
Rzeszotary ul. Szlachecka 55
32-040 Świątniki Górne

Joanna Wilk-Wrona
506-033-498
tel. 12 312-17-20, 12 312-17-23

BIURO OBSŁUGI:
tel. 508-238-792
tel. 012 270-45-70, 256-51-10
fax. 012 256-51-11
magazyn 506-033-557

DZIAŁ HANDLOWY:
Marcin Wrona
kom. 515-178-183

Katarzyna Holewa
kom. 508-238-792

magazyn
kom. 506-033-557Rozszerzenie oferty
Zasuwy, zawiasy altanowe
Miło nam poinformować o poszerzeniu naszej oferty o okucia altanowe oraz zasuwki ze sprężyną, zasuwy bramowe, zawiasy okiennicowe. Więcej informacji znajdziecie Państwo w dziale "Produkty". Zapraszamy do zapoznania się z nową ofertą.


POLITYKA PRYWATNOŚCI

O nas

WRO-MET Władysław Wrona z siedzibą w Rzeszotarach przy ul. Szlacheckiej 55, 32-040 Rzeszotary, wpisana do Ewidencji Działalności Gospodarczej o numerze NIP: 6791234788 oraz REGON: 356715743 (dalej „Administrator”, „my”/„nas”/„nasze”) — jesteśmy podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych uzyskanych od Pana/Pani lub na Pana/Pani temat („Pan/Pani”, „Pana/Pani”, „Panelista”). Ponieważ nasza siedziba znajduje się na terytorium Unii Europejskiej, przetwarzamy dane osobowe zgodnie z europejskimi przepisami w dziedzinie ochrony danych i innymi obowiązującymi przepisami ustawowymi.

Czym są dane osobowe?

Dane osobowe to informacje pozwalające na bezpośrednią lub pośrednią identyfikację Pana/Pani jako osoby fizycznej („pośrednio” czyli w połączeniu z innymi informacjami) w oparciu o elementy takie jak: imię i nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, numer telefonu czy niepowtarzalny identyfikator urządzenia.

Wykorzystywanie danych osobowych

Wykorzystujemy Pana/Pani dane osobowe w celach opisanych poniżej. Nie gromadzimy ani nie przetwarzamy większej ilości ani innych rodzajów danych osobowych niż te, które są niezbędne do realizacji odnośnych celów. Wykorzystujemy dane osobowe wyłącznie w myśl zapisów niniejszej Polityki prywatności, chyba że wyraził(-a) Pan/Pani odrębną zgodę na inne użytkowanie Pana/Pani danych osobowych. Jeżeli będziemy planować wykorzystanie Pana/Pani danych osobowych przetwarzanych za Pana/Pani zgodą w celach innych niż te określone w takiej zgodzie, poinformujemy o tym z odpowiednim wyprzedzeniem, po czym — jeśli wyda Pan/Pani stosowną zgodę — przystąpimy do przetwarzania danych w przedmiotowych innych celach.

1. Dane osobowe. Gromadzimy Pana/Pani dane osobowe niezbędne w zakresie realizacji naszych usług. Są to dane takie jak: imię i nazwisko, adres pocztowy, numer telefonu czy adres e-mail, NIP, numer rachunku bankowego. Wykorzystujemy dane do komunikacji z Panem/Panią, przedstawienia oferty usługowej, naszych warunków i regulaminów, zawarcia i realizacji umowy, dokonania rozliczeń finansowych. Dane osobowe i treść komunikacji wykorzystujemy również do odpowiadania Panu/Pani na pytania pojawiajace się w czasie kontaktu.

2. Zobowia?zania prawne i obrona prawna. Możemy być zobowiązani do wykorzystywania i archiwizacji danych osobowych w celach prawnych i związanych z przestrzeganiem obowiązujących przepisów — np. w celu zapobiegania przestępstwom, wykrywania ich, prowadzenia dochodzeń, przeciwdziałania utracie danych i oszustwom oraz zwalczania innych przejawów nadużywania naszych usług i systemów IT. Mamy również prawo do wykorzystywania Pana/Pani danych osobowych w celu wywiązania się z wewnętrznych i zewnętrznych wymogów kontrolnych, zapewnienia bezpieczeństwa informacji, ochrony i wykonania naszych praw, zabezpieczenia naszej prywatności, zapewnienia bezpieczeństwa osobom i mieniu bądź ochrony mienia innych osób.

3. Korzystanie z internetowej strony („Portal”). Niniejsza Polityka prywatności odnosi się również do korzystania z naszej strony internetowej www.wromet.pl („Portal”), odnośnie do następujących elementów związanych z prywatnością. Pliki dziennika: W Portalu gromadzimy dane, w tym dane osobowe, które są ogólnie dostępne na temat Pana/Pani urządzenia, kiedy łączy się ono z Internetem. Dane te obejmują między innymi adres IP (adres protokołu internetowego), rodzaj i wersję systemu operacyjnego i przeglądarki, a także – o ile to możliwe – producenta i model urządzenia oraz datę i godzinę przesłania każdego zapytania do naszych serwerów.

4. Pozyskiwanie danych osobowych z innych źródeł. Zasadniczo w przypadku pozyskiwania przez nas Pana/Pani danych osobowych z innych źródeł upewniamy się, czy dana firma skontaktowała się już z Panem/Panią w celu powiadomienia o przekazaniu danych lub sami przekazujemy tę informację Panu/Pani w ramach pierwszego kontaktu, jednocześnie podając inne wymagane prawem informacje.

Udostępnianie danych osobowych

Ujawniamy dane osobowe uzytkownikow w celach opisanych ponizej wyłacznie podmiotom wskazanym ponizej – chyba ze za wyrazna zgoda Pana/Pani na przekazywanie danych osobowych stronom trzecim innych kategorii wymienionym w innych miejscach. Podejmujemy wszelkie kroki słuzace zapewnieniu, iz Pana/Pani dane osobowe sa przetwarzane, chronione i przekazywane zgodnie z prawem.

1. Usługodawcy zewnetrzni. W razie potrzeby zlecamy innym firmom i osobom wykonanie w naszym imieniu okreslonych zadan zwiazanych z naszymi usługami w ramach umow o przetwarzaniu danych. Mozemy, na przykład, przekazac dane osobowe przedstawicielom, wykonawcom lub partnerom w celu zapewnienia hostingu naszych baz danych i aplikacji, swiadczenia usług polegajacych na przetwarzaniu danych badz przesłania Panu/Pani informacji, o ktore Pan/Pani prosił(-a). Dane udostepniane usługodawcom zewnetrznym sa przekazywane wyłacznie w zakresie wymaganym dla realizacji okreslonego celu. Usługodawcy zewnetrzni nie moga wykorzystywac otrzymanych od nas danych osobowych w zadnym innym celu, w szczegolnosci dla własnych korzysci czy korzysci stron trzecich. Usługodawcy zewnetrzni sa umownie zobowiazani do przestrzegania poufnosci Pana/Pani danych osobowych.

2. Przeniesienie aktywow. W przypadku reorganizacji, restrukturyzacji, fuzji lub sprzedazy lub innego rodzaju przeniesienia aktywow (łacznie „przeniesienie aktywow”) mozemy przekazywac informacje, w tym dane osobowe, w dopuszczalnej skali i w miare potrzeb, pod warunkiem ze strona otrzymujaca wyrazi zgode na traktowanie Pana/Pani danych osobowych w sposob zgodny z obowiazujacym prawem w zakresie ochrony danych. Zobowiazujemy sie nadal chronic poufnosc danych osobowych oraz powiadamiac odpowiednich uzytkownikow w przypadku, gdy ich dane osobowe stana sie przedmiotem innej polityki prywatnosci.

3. Organy administracji publicznej. Ujawniamy Pana/Pani dane osobowe organom administracji publicznej, jesli wymagaja tego obowiazujace przepisy. Na przykład, reagujemy na wezwania sadow, organow scigania, organow regulacyjnych i innych instytucji administracji publicznej, w tym organow spoza Pana/Pani kraju zamieszkania.

4. Przekazywanie danych osobowych za granice. Jeżeli zajdzie konieczność przesłanie Pana/Pani danych osobowych do krajów spoza Unii Europejskiej (UE) i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), czyli do tzw. „państw trzecich” powiadomimy Pana/Panią o tym. Niniejsza Polityka prywatności znajduje zastosowanie również w przypadku, gdy przesyłamy dane osobowe do państw trzecich, w których może obowiązywać inny poziom ochrony danych niż w Pana/Pani kraju zamieszkania.

Bezpieczeństwo

Bardzo powaznie podchodzimy do bezpieczenstwa danych. Stosujemy odpowiednie srodki bezpieczenstwa i wdrazamy stosowne procedury fizyczne, elektroniczne i administracyjne majace na celu ochrone gromadzonych informacji przed przypadkowym lub bezprawnym zniszczeniem, utrata, modyfikacja, nieuprawnionym ujawnieniem, uzyskaniem dostepu do przekazywanych, archiwizowanych lub przetwarzanych danych osobowych. Nasze zasady polityki i procedury dot. bezpieczenstwa informacji zostały dostosowane do powszechnie uznawanych norm miedzynarodowych. Podlegaja one regularnym przegladom i aktualizacjom uwzgledniajacym potrzeby biznesowe, zmiany technologiczne i wymogi regulacyjne. Dostep do Pana/Pani danych osobowych przysługuje wyłacznie pracownikom, usługodawcom i podmiotom, ktore potrzebuja ich w zwiazku z wykonywanymi obowiazkami.

Przysługujące Panu/Pani prawa

Kazdy podmiot danych ma okreslone prawa zwiazane z gromadzonymi danymi osobowymi. Dotyczy to całego procesu przetwarzania danych opisanego w niniejszej Polityce prywatnosci. Szanujemy prawa poszczegolnych osob i odpowiednio podchodzimy do Pana/Pani zastrzezen. Na ponizszym wykazie umieszczono informacje dotyczace Pana/Pani praw wynikajacych z przepisow o ochronie danych:
Prawo do wycofania zgody
Prawo do korekty danych
Prawo do ograniczenia przetwarzania danych
Prawo dostepu do danych osobowych
Prawo do przeniesienia danych
Prawo do wykasowania danych
Prawo do wniesienia sprzeciwu
Prawo do złozenia zazalenia
Wykonanie przysługujacych Panu/Pani praw: W celu wykonania przysługujacych Panu/Pani praw, prosimy o pisemny kontakt, np. za posrednictwem poczty elektronicznej lub tradycyjnej. Informacje kontaktowe umieszczona na koncu niniejszej Polityki prywatnosci.

Przechowywanie Pana/Pani danych osobowych

Zasadniczo usuwamy Pana/Pani dane osobowe, jezeli nie sa juz potrzebne do realizacji celow, w ktorych je zgromadzono. Niemniej wymogi ustawowe moga nakazywac nam przechowywanie Pana/Pani danych osobowych przez dłuzszy okres, np. obowiazek zgłaszania działan niepozadanych. Poza tym nie usuwamy wszystkich Pana/Pani danych osobowych, jezeli poprosił(-a) Pan/Pani nas o niepodejmowanie prob kolejnego kontaktu z Panem/Pania w przyszłosci. W tym celu przechowujemy rejestry z informacjami o osobach, ktore nie zycza sobie kontaktu z nami w przyszłosci (np. poprzez biuletyny, e-mail). Uznajemy takie wnioski za zgode na przechowywanie Pana/Pani danych osobowych, chyba ze otrzymamy od Pana/Pani inne polecenie.

Zmiany w Polityce prywatnosci

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian — według własnego uznania — w podejmowanych przez nas działaniach zwiazanych z zapewnieniem prywatnosci oraz do wprowadzania korekt do niniejszej Polityki prywatnosci w dowolnym momencie. W zwiazku z tym zachecamy do regularnego przegladu zapisow niniejszej Polityki prywatnosci. Niniejsza Polityka prywatnosci jest aktualna na dzien wskazany jako data „ostatniej modyfikacji” podana ponizej. Jezeli nie ma Pan/Pani konta na naszym Portalu, w przypadku jakichkolwiek zmian poinformujemy Pana/Pania o nich poczta elektroniczna badz poczta tradycyjna i przeslemy zaktualizowana wersje Polityki prywatnosci. Zobowiazujemy sie traktowac Pana/Pani dane osobowe w sposob zgodny z Polityka prywatnosci, w mysl ktorej dane te zostały pozyskane, chyba ze otrzymamy od Pana/Pani zgode na traktowanie ich w inny sposob.

Informacje kontaktowe

Wszelkie pytania dot. ochrony danych, a takze wnioski odnoszace sie do wykonania przysługujacych Panu/Pani praw prosimy kierowac na adres e-mail: biuro@wromet.pl

Data ostatniej modyfikacji: 24.05.2018 r.

Start | Produkty | O firmie | Współpraca | Zaopatrzenie | Kontakt
Copyright 2008 WRO-MET | Polityka Prywatności